بررسی تاثیر روند جهانی شدن بر حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
پایان نامه بررسی تاثیر روند جهانی شدن بر حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک در 105 صفحه با فرمت WORD
 
فهرست مطالب
 چكيده 1

مقدمه  2

فصل اول كليات

1-1 بيان مساله  5

2-1 ضرورت انجام تحقيق 7

3-1 اهداف پژوهش     7

1-3-1 اهداف كلي      7

2-3-1 اهداف جزئي 7

4-1 محدوده ي زماني و مكاني تحقيق 7

5-1 پيشينۀ تحقيق 8

6-1 كليد واژه‌ها 9

1-6-1  دموكراسي 9

2-6-1  اقتدارگرايي 10

3-6-1  جهاني شدن 10

7-1 موج جديد دموكراسي 11

8-1 پرسش اصلي 12

1-8-1  پرسشهاي فرعي 12

9-1 روش تحقيق 12

10-1 روش گردآوري اطلاعات 12

11-1 چارچوب نظري تحقيق  13

1-11-1 نظريه اقتدارگرايي لينتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)    14

2-11-1 نظريه دموكراسي : دوتوكويل و ماركس 14

12-1 چارچوب نظري محقق 15

13-1 نمودار  15

 

(فصل دوم)

بخش اول

1-2 دموكراسي چيست  19

2-2 مباني حكومت دموكراتيك  20

1-2-2 حقوق مدني  21

2-2-2 اصل نمايندگي  21

3-2-2 حكومت جمهوري  22

4-2-2 تفكيك قوا  22

5-2-2 نظارت قوا بر يكديگر  22

6-2-2 پارلمان و پارلمانتاريسم  23

7-2-2 ساختار پارلمان  23

8-2-2 دموكراسي پارلمان و دموكراسي رياستي  23

9-2-2 فرآيند تشكيل دولت  24

10-2-2 كابينة دولت  24

11-2-2 تشكيل ائتلاف  25

12-2-2 اشكال تصميم گيري در دموكراسي‌ها  25

13-2-2 مسئوليت پذيري حكام و مقامات سياسي  25

الف – مسئوليت مقامات انتفاعي  25

ب – مسئوليت مقامات غير انتفاعي  25

3-2مباني حكومت اقتدارگرا 26

1-3-2 اقتدار  26

2-3-2 منابع اقتدار  26

3-3-2 ضمانت اجراي اقتدار 27

4-3-2 ويژگيهاي اقتدار 27

5-3-2 اقتدارگرايي  28

بخش دوم

نظريه هاي حكومتهاي غير دموكراتيك 29

4-2  هانا آرنت (توتاليتاريسم) 29

5-2   لينتز (اقتدارگرايي) 30

نظريه هاي حكومتهاي دموكراتيك 31

6-2  پوپر (دموكراسي) 31

7-2 دوتوكويل (دموكراسي) 33

نتيجه گيري  35

 

(فصل سوم)

1-3  مقدمه 37

2-3 تعريف جهاني شدن  39

3-3 شاخصهاي جهاني شدن  40

4-3 نظريه‌هاي مختلف درباره جهاني شدن و تاثير آن بر دموكراسي 41

1-4-3 رويكرد مثبت نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي 41

2-4-3 رويكرد منفي نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي 42

3-4-3 رويكرد بينابين نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي   42

5-3  محركهاي دموكراتيزاسيون  44

1-5-3 توسعه اقتصادي  44

2-5-3 عملكرد (اقتصادي)  45

3-5-3 نقش كليسايي كاتوليك  46

4-5-3 تغيير هنجارهاي بين المللي  47

6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسي  48

7-3 تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا  50

جمع بندي  51

 

 (فصل چهارم)

تحقق دموكراسي 53

1-4 درآمدي بر دموكراسي  53

2-4 محدوده هاي تحقق دموكراسي  55

جمع بندي  59

(فصل پنجم)

موانع گذار به دموكراسي د رخاورميانه و ايران  60

1-5 دموكراسي د رخاورميانه  61

2-5 ديدگاه ايالات متحده آمريكا از ليبراليسم و دموكراسي 61

3-5 دموكراسي د رخاورميانه پس از 11 سپتامبر  61

4-5 ريشه‌هاي اقتصادي دموكراسي  63

5-5 تاثير جهاني شدن بر دموكراتيزاسيون در ايران  67

جمع بندي  71

 

(فصل ششم)

نتيجه گيري نهائي _ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها و پيشنهادات  73

1-6 نتيجه گيري نهائي  73

2-6 دلايل اضمحلال رژيم هاي اقتدار گرا   78

3-6 دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها   84

4-6 پيشنهادات  86

كتاب نامه  87 
دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی

تعداد مشاهده: 1651 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل:212 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل